Privacy policy

Slim36PRIVACYBELEID

I. Voorafgaande opmerkingen

Dit privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) en daarom worden de hierin gebruikte definities hier opnieuw gebruikt.

Het doel van dit privacybeleid is om de betrokkenen te informeren over de methode volgens welke hun gegevens worden verzameld via de website, hoe deze worden verzameld door Slim36 en ten slotte de specifieke rechten (zoals hierna gedefinieerd) waarvan de betrokkenen profiteren met betrekking tot een dergelijke verwerking, zoals hierna gedefinieerd.

II. Definities

De volgende termen, of ze in het enkelvoud of meervoud in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben de volgende definitie:

Tussentijdse archivering :

betekent het verkeer van Persoonsgegevens dat nog steeds van administratief belang is voor Slim36, (zoals bijvoorbeeld in het geval van een rechtszaak en / of een wettelijke verplichting) in een afzonderlijke database, automatisch of handmatig gescheiden, en waarvoor in elk geval de toegang is beperkt. Deze archivering is een tussenfase voorafgaand aan het verwijderen van de relevante Persoonsgegevens of de anonimisering ervan;

Privacybeleid:

betekent dit vertrouwelijkheidsbeleid en het privacybeleid voor de betrokkenen, geïmplementeerd door Slim36, dat een integraal onderdeel van de GC vormt;

GC:

 

betekent uitwisselbaar:

Persoonlijke gegevens :

betekent de persoonlijke gegevens van de Betrokkene in de zin van het Reglement met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die zijn verzameld en verwerkt door Slim36 in het kader van het gebruik van de website;

Specifieke rechten:

betekent de rechten verleend door de Regeling Persoonsgegevens voor de Betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens en in detail genoemd in Artikel IX;

Gegevenssubject:

betekent de persoon (webgebruiker, klant, abonnee) wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door Slim36;

Persoonlijke gegevens voorschriften :

betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende nationale wetgeving;

Slim36:

zal betekenen VICMEDIA LTD, naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te 126 Aldersgate Street, LONDON, United Kingdom, EC1A 4JQ, geregistreerd onder het nummer 11989160 ;

Terminal (s):

betekent de hardware-apparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die door de Betrokkene wordt gebruikt om de Website te raadplegen of te bezoeken en / of enig ander digitaal ondersteuningsmedium dat door een derde is bewerkt.

III. Wettelijke basis voor verwerking

In overeenstemming met de voorschriften voor persoonlijke gegevens, is de verwerking die hierin wordt aangeduid, onderworpen aan een specifieke wettelijke basis.

A. De Betrokkene heeft de verwerking van zijn Persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden verleend.

De uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene werd verkregen op de Website om specifieke verwerking uit te voeren die werd uitgesproken na diens toestemming daarvoor.

B. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek zijn genomen.

Om de Website te gebruiken en te profiteren van zijn diensten, heeft de Betrokkene een minima de GTU en, in voorkomend geval, de GSC en / of GTS aanvaard . Deze documenten formaliseren een contractuele relatie tussen de Betrokkene enSlim36, en gebruikt als wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens van de Betrokkene door Slim36.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de realisatie van een bepaalde verwerking met betrekking tot de uitvoering van een contractuele relatie tussen de betrokkene en Slim36waarvan de doeleinden in detail worden vermeld in paragraaf IV - De doeleinden van de verwerking.

C. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan deze is onderworpen.

De verwerking van persoonsgegevens kan ook vereist zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Slim36 kunnen bijvoorbeeld onderworpen zijn aan het bewaren van toegangsaanmeldingen op de Website.

D. De verwerking is noodzakelijk voorSlim36legitieme belangen of die van een derde partij, tenzij de belangen of fundamentele vrijheden van de Betrokkene prevaleren, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de Betrokkene een kind is.

Slim36 kan een legitiem belang hebben om de verwerking van de Persoonsgegevens van een Betrokkene te rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld de verwerking van Gegevens die strikt noodzakelijk is voor fraudepreventie.

In deze situatie, Slim36 zal ervoor zorgen dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is om aan zijn legitieme belang te voldoen en zal de gevolgen van deze verwerking voor de Betrokkene beoordelen, met name door rekening te houden met het type verwerkte Gegevens en de wijze van verwerking daarvan.

Slim36 zorgt voor de bescherming van belangen en de fundamentele vrijheden waardoor de Betrokkene te allen tijde bezwaar kan maken tegen (een deel van) de verwerking genoemd in dit Privacybeleid, of om zijn Specifieke Rechten toe te passen, en onder de voorwaarden van paragraaf IX - De Specifieke rechten.

IV. De doeleinden van de verwerking

 

De Persoonsgegevens van de Betrokkene zijn nodig om hen in staat te stellen de Website te openen, te gebruiken en bij te werken en in te schakelen Slim36 om het volgende te doen:

· Commerciële relaties aangaan met de Betrokkene, dat wil zeggen met betrekking tot de facturen, rekeningen, " klantrelatie " follow-up, met een Klant of Abonnee, zoals het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, klachtenbeheer, gebruik van de Website en, meer in het algemeen , de diensten, enz .;

· Selecteer klanten of abonnees om enquêtes, opiniepeilingen en producttests uit te voeren en voor loyaliteitsprogramma's, prospectie en promotie;

· De communicatie voor klanten of abonnees aanpassen, met name door middel van informatie-e-mails, afhankelijk van de voorkeuren die zijn vastgesteld bij het gebruik van de website;

· Prospectie-operaties uitvoeren, dwz het beheer van technische prospectie-operaties (waaronder met name de technische operaties zoals normalisatie, verrijking en ontdubbeling);

  • Commercieel verzoek;

· Het opzetten van commerciële statistieken; analyses van marketingtools (met name classificatie, score, etc.)

· De organisatie van wedstrijden, loterijen of promotionele acties, met uitsluiting van online gokken, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende autoriteit voor online gokken;

· Het beheer van de uitoefening van specifieke rechten onder de voorwaarden van paragraaf IX - De specifieke rechten;

· Incasso en procesvoering;

· Het beheer van opmerkingen van de Betrokkenen op de Website en / of de webpagina's bewerkt door Slim36 zoals de pagina's van de sociale netwerken;

  • Fraudebestrijding.

V. Gegevensopslag

De website wordt gehost bij het bedrijf Heroku, Inc, 1 Market St, Suite 300, San Francisco, CA 94105.

Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de Persoonsgegevens van de Betrokkenen in een veilige omgeving op te slaan en te voorkomen dat dergelijke gegevens verkeerd worden weergegeven, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe zouden hebben. De door de Betrokkene verstrekte informatie zal nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven of verkocht of uitgewisseld zonder diens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

VI. Het verzamelen van persoonlijke gegevens op de website

Bij het aanmaken van een Account en bij de geleidelijke voltooiing ervan, naargelang het geval, Slim36verzamelt de volgende persoonlijke gegevens die door de klant en de abonnee zijn meegedeeld, die ze zullen communiceren bij een bezoek aan de website en die gedurende een periode van drie (3) jaar in actieve modus worden opgeslagen vanaf de laatste verbinding van de betrokkene met de website :

Ø Geslacht,

Ø Geboortedatum,

Ø E-mailadres,

Ø Website gebruikers-ID,

Ø Betaalmethode gebruikt,

Ø Afleveradres,

Ø Factuuradres,

Ø De inloggegevens van de betrokkene (datum, tijd, IP-adres, geraadpleegde pagina's) bij hun bezoek aan de website, en in het bijzonder die met betrekking tot het gebruik van de specifieke diensten door de gebruiker,

Ø De gegevens die door de Abonnee op de Website worden verstrekt bij hun gebruik van de Specifieke Diensten,

Ø In dat geval misschien de redenen voor uitsluiting (alle elementen die het mogelijk maken de acties te bewijzen die de afgelopen maand hebben plaatsgevonden en die de uitsluiting rechtvaardigen).

 

Bovenstaande Persoonsgegevens worden ook opgeslagen in Intermediate Archiving voor een extra periode van twee (2) jaar in overeenstemming met de gewone verjaringstermijn.

Ø Facturen,

Ø Bedrag van de transacties en de datum en tijd van voltooiing ervan.

De bovengenoemde Persoonsgegevens worden ook bewaard in Tussentijdse Archivering gedurende een extra periode van zeven (7) jaar, in overeenstemming met Slim36's fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Alleen de persoonlijke gegevens die op de website worden vermeld als verplicht, zijn vereist om te profiteren van een account.

VII. Ontvangers of categorieën van ontvangers, indien van toepassing

Slim36 kan aan derden bepaalde Persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor het voltooien van de Orders in het kader van het SGR of het Abonnement in het kader van de GTS, om met name het volgende te verzekeren:

- verzending van producten;

- verzenden van e-mails met de digitale boeken;

- fraude bestrijden,

- service na verkoop, enz.

VIII. Beveiliging van online transacties

In overeenstemming met de GC gebruikt de website de technologie van beveiligde betalingsdienstaanbieders om de banktransacties met klanten en abonnees te beveiligen.

Dienovereenkomstig wordt bij betaling op de website het saldo van de bankrekening van de betrokkene aan de beveiligde betalingsdienstaanbieders verstrekt, zonder Slim36 hiervan op de hoogte worden gesteld.

Slim36 mag niet het volledige bankkaartnummer van de Klant of de Abonnee of het cryptogram verzamelen.

Om hun rechten uit te oefenen, zoals die genoemd in paragraaf IX - De specifieke rechten, met betrekking tot hun bankkaartgegevens, wordt de betrokkene verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de betalingsdienstaanbieder. Neem contact met ons op als u wilt weten welke Payment Service Provider uw betaling heeft afgehandeldcontact@slim36.com

IX. De specifieke rechten

In overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens kan de betrokkene te allen tijde profiteren van de volgende specifieke rechten:

- toegang,

- rectificatie,

- wissen,

- beperking van verwerking,

- draagbaarheid,

- bezwaar,

- post mortem richtlijnen.

A. Toegangsrechten

De betrokkene heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van Slim36 dat hun persoonlijke gegevens al dan niet worden verwerkt en om toegang te krijgen tot dergelijke persoonlijke gegevens en tot de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;

b) de categorieën van de persoonsgegevens;

c) de ontvangers of ontvangercategorieën waaraan de Persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld;

d) indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn voor de Persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om een ​​dergelijke duur te definiëren;

e) het bestaan ​​van het recht om te verzoeken Slim36 voor de rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens, of een beperking van hun persoonlijke gegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;

f) het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale beschermingsautoriteit;

g) wanneer de Persoonsgegevens niet bij de Betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de bron;

h) het bestaan ​​van automatische besluitvorming, inclusief profilering, en, althans in vergelijkbare omstandigheden, passende informatie over de onderliggende grondgedachte en het belang en de gevolgen die voor de Betrokkene voor deze verwerking worden verstrekt.

Wanneer de Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de Betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende garanties met betrekking tot deze overdracht.

Slim36 verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Slim36 kan de betaling van redelijke kosten op basis van de administratieve kosten eisen voor elk extra exemplaar dat door de betrokkene wordt aangevraagd.

Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij hij anders heeft verzocht.

Het recht van de Betrokkene om een ​​kopie van hun Persoonsgegevens te verkrijgen mag de rechten en vrijheden van anderen niet schenden.

B. Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om te verkrijgen van Slim36, zo snel mogelijk, de rectificatie van hun Persoonsgegevens, indien deze niet correct zijn. Zij hebben ook het recht om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

C. Recht op verwijdering

De betrokkene heeft het recht om te verzoeken dat zijn persoonsgegevens worden gewist wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

a) de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt door Slim36;

b) de Betrokkene heeft zijn toestemming voor de verwerking van deze Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;

c) de betrokkene oefent zijn recht van bezwaar uit onder de hierboven uiteengezette voorwaarden en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking;

d) de persoonsgegevens zijn rechtmatig verwerkt;

e) de Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om een ​​wettelijke verplichting na te leven;

f) de persoonlijke gegevens zijn verzameld van een kind.

 

D. Rechten op beperking

De betrokkene heeft het recht om te verzoeken van Slim36 de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

een) Slim36 zal de juistheid van de Persoonsgegevens verifiëren na het bezwaar van de Betrokkene met betrekking tot de juistheid van de Persoonsgegevens;

b) De verwerking is onwettig en de Betrokkene maakt bezwaar tegen het verwijderen van de Persoonsgegevens en vraagt ​​beperkt gebruik ervan;

c) Slim36 zal de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar dergelijke gegevens zullen nog steeds nodig zijn voor de Betrokkene voor de erkenning, uitoefening of verdediging voor geschillen;

d) De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking onder de voorwaarden die hierna worden genoemd en in dat geval Slim36 gaat na of de opgegeven legitieme redenen prevaleren boven de gestelde redenen.

E. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Slim36, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en machineleesbaar, wanneer:

a) De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst

en

b) De verwerking gebeurt via geautomatiseerde verwerking.

Wanneer de Betrokkene zijn recht op overdraagbaarheid uitoefent, heeft hij het recht om te vragen dat de Persoonsgegevens rechtstreeks door hem worden meegedeeld Slim36 naar een andere door hem aangewezen verwerkingsverantwoordelijke, wanneer dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van Persoonsgegevens door de Betrokkene mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

F. Recht op bezwaar

De betrokkene kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, om hun eigen specifieke redenen, op basis van Slim36's legitiem belang. Laatstgenoemde zal de Persoonsgegevens dan ook niet langer verwerken, tenzij het kan bewijzen dat er dwingende en legitieme redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene, of om deze gegevens te bewaren voor de erkenning, uitoefening of verdediging voor procesvoering.

G. Post mortem richtlijnen

De betrokkene heeft het recht om richtlijnen mee te delen Slim36met betrekking tot het bewaren, verwijderen en delen van hun persoonlijke gegevens na hun overlijden, en dergelijke richtlijnen kunnen ook worden geregistreerd bij een " gecertificeerde derde partij voor digitaal vertrouwen ". Deze richtlijnen, of " digitale wil ", kunnen een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan; bij gebreke daarvan worden de erfgenamen van de betrokkene aangewezen.

Bij gebrek aan enige richtlijn kunnen de erfgenamen van de betrokkene contact opnemen Slim36 voor de volgende redenen:

a) toegang te krijgen tot de verwerking van de Persoonsgegevens die " de organisatie en afwikkeling van de opvolging van de overledene " mogelijk maken;

b) om communicatie te ontvangen van de " digitale activa " of " gegevens die behoren tot familieherinneringen, overdraagbaar aan de erfgenamen" ;

c) doorgaan met het sluiten van het account van de Betrokkene op de Website en bezwaar maken tegen de voortzetting van de verwerking van hun Persoonsgegevens.

In ieder geval heeft de betrokkene het recht om te vermelden Slim36, op elk moment, als hij niet wenst, in het geval van hun overlijden, dat hun persoonlijke gegevens aan een derde partij worden meegedeeld.

X. Uitoefening van de specifieke rechten van de gebruiker

 

Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend met Slim36:

a) Per e-mail op het volgende adres: contact@slim36.com

b) Per postadres op het volgende adres: VICMEDIA LTD,126 Aldersgate Street, LONDON, United Kingdom, EC1A 4JQ

Om haar rechten te doen gelden onder de bovengenoemde voorwaarden en in het geval dat Slim36 zou twijfels hebben over de partij aan de oorsprong van het verzoek, Slim36 kunnen laatstgenoemde verzoeken om een ​​identiteitsbewijs te overleggen door hun achternaam, naam, e-mailadres te vermelden en hun verzoek vergezeld te laten gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Een antwoord wordt binnen een maximumperiode van één (1) maand na de datum van ontvangst van het verzoek naar de betrokkene gestuurd.

Indien nodig kan deze periode met twee (2) maanden worden verlengd Slim36 die de Betrokkene informeert in het geval van de complexe aard van het verzoek en / of het aantal verzoeken.

In het geval van een verzoek van de Betrokkene om de verwijdering van hun Persoonsgegevens en / of in het geval van de uitoefening van hun recht om de verwijdering van hun Persoonsgegevens te verzoeken, Slim36 kan dergelijke gegevens niettemin bewaren in de vorm van Intermediate Archiving, en voor de duur die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten, of voor bewijskrachtige doeleinden tijdens de toepasselijke verjaringstermijn.

De betrokkene kan ook een claim indienen bij de bevoegde autoriteit.

 

 

XI. Wachtwoordbeveiliging

 

Slim36 neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag van het wachtwoord van de betrokkene te waarborgen.

Desalniettemin hangt de beveiliging van dit wachtwoord ook af van de samenstelling ervan.

Dienovereenkomstig moet de Betrokkene eraan worden herinnerd dat hun wachtwoord, om geldig te zijn, een minimum van 8 tekens moet bevatten, van ten minste 3 van de volgende 4 typen: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens.

Er zijn technische methoden voor het maken van complexe wachtwoorden, zoals de volgende:

Ø Bewaar alleen de eerste letters van de woorden in een zin; bijvoorbeeld de zin " Un Mot de Passe se retient!" "Een wachtwoord mag niet worden vergeten" komt overeen met het wachtwoord 1P @ Wsbf!

Ø Door een hoofdletter te gebruiken als het woord een zelfstandig naamwoord is (bijvoorbeeld: woord)

Ø Door de leestekens te houden (bijv.!)

Ø Door de cijfers uit te drukken met behulp van de cijfers 0 tot 9 (bijv. A = One -> 1)

 

 

XII. De cookies die zijn geplaatst op de terminal van de betrokkene na het browsen op de website

 

Op de website worden cookies gebruikt.

Een cookie komt overeen met informatie die op de terminal is geplaatst, waardoor de betrokkene toegang heeft tot de website.

Cookies zijn gerelateerd aan het browsen van de Betrokkene op de Website en maken het mogelijk de pagina's die ze hebben bezocht te definiëren, en hun datum en tijd van raadpleging.

Deze cookies kunnen nooit worden ingeschakeld Slim36 om de Betrokkene persoonlijk te identificeren.

De bewaartermijn voor deze cookies op de terminal van de betrokkene mag niet langer zijn dan dertien (13) maanden.

Meer specifiek, de Persoonsgegevens die zijn verzameld uit de cookies die zijn uitgegeven door Slim36 of derden zullen het volgende mogelijk maken:

a) om statistieken en het bezoekvolume en gebruik van de website vast te stellen, om de interesse en ergonomie van de diensten te verbeteren;

b) om de presentatie van de website aan te passen aan de gewenste terminalweergave van de betrokkene (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.);

c) om de informatie met betrekking tot een door de betrokkene ingevuld formulier op de website te onthouden (inschrijving of toegang tot uw account);

d) om veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld wanneer de Betrokkene wordt verzocht om opnieuw verbinding te maken met de Website na een bepaalde periode van inactiviteit op de Website;

Via de cookies, Slim36 verzamelt en verwerkt voor de hierboven gedefinieerde doeleinden alle of een deel van de volgende gegevens:

Ø Informatie met betrekking tot de terminal van de betrokkene en / of de betrokkene:

- hun type terminal (smartphone, tablet, computer, enz.);

- Het besturingssysteem op hun Terminal (Mac Os, iOS, Android, Windows, BlackBerry etc.);

- De categorieën en plug-in versies op hun Terminal,

- hun internettoegangsprovider (Orange, SFR, Bouygues, Free, enz.);

- De browser die ze gebruiken (Safari, Chrome, Internet Explorer, etc.);

- hun advertentie-ID met betrekking tot het besturingssysteem op hun terminal;

- het IP-adres van hun terminal;

- Hun taalvoorkeuren.

Ø Informatie met betrekking tot hun browsen en voorkeuren op de website:

- De statistieken betreffende de raadpleging van de verschillende website-pagina's;

- Uitgebreide URL-tracking naar, via en van de website;

Ø Informatie over de Betrokkene (leeftijd of leeftijdscategorie, geslacht, sociaal-professionele status verklaard en / of verondersteld, veronderstelde belangen, enz.) Met betrekking tot hun internetactiviteit en gecommuniceerd door derden (adverteerders, reclamecontrollers, enz.).

EEN. Slim36's koekjes

 

Naam van cookie

Doel van de cookie

Duur van de cookie

PHPSESSID

Sessie-ID: blijf verbonden met uw sessie en bewaar de details van de huidige bestelling.

Bewaar uw gegevensprofiel

1 jaar

Cookie consent_status

Aanvaarding

1 jaar

B. Bezwaar tegen cookies

 

De Betrokkene wordt bij zijn eerste bezoek geïnformeerd dat hij het recht heeft om bezwaar te maken tegen de registratie van cookies die aanvullend zijn voor het functioneren van de Website en, in het bijzonder, door zijn webbrowser dienovereenkomstig in te stellen of door zijn keuzes hierop uit te oefenen pagina (zie hieronder).

De betrokkene die op de website surft en de meegedeelde informatie kan naar eigen goeddunken worden opgeslagen of gelezen op hun terminal.

De betrokkene zal meer hulp vinden op de relevante pagina's van zijn browser (hierna de meest gebruikte browsers):

De betrokkene kan ook zijn browser zo instellen dat er een code wordt verzonden met vermelding van de websites die hij niet wil laten volgen (" Do No Track " -optie):