General Terms and Conditions of Sale

Slim36ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

I. Wettelijke informatie en doel van deze algemene verkoopvoorwaarden

Het doel van Slim36Algemene verkoopvoorwaarden (hierna " GSC " genoemd) - de volledige contactgegevens zijn beschikbaar door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/contact/?language=nl (hierna "Slim36”) - zijn te definiëren Slim36rechten en verplichtingen en die van de Klant (zoals hierna gedefinieerd) in het kader van de verkoop van de Producten op de Website http://www.slim36.com/en/?language=nl(hierna de ' Website ' genoemd) bewerkt en geëxploiteerd doorSlim36.

De algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de diensten die vrij toegankelijk zijn voor deze laatste zijn gedefinieerd in Slim36Algemene gebruiksvoorwaarden, beschikbaar door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/cgu/?language=nl .

De gebruiksvoorwaarden van de betaalde diensten die toegankelijk zijn op de website zijn vastgelegd in Slim36Algemene servicevoorwaarden, beschikbaar door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/cgs/?language=nl .

Slim36's klantenservice kan worden gecontacteerd op het volgende adres: contact@slim36.com

 

Slim36behoudt zich het recht voor om deze GSC te allen tijde te wijzigen. Elke nieuwe versie van deze laatste zal voorafgaand aan de voltooiing van de bestelling aan de klant worden meegedeeld. De klant die niet wenst dat zijn definitieve bestelling wordt beheerst door dit nieuwe GSC, onthoudt zich van het plaatsen van een bestelling op de website.

Het toepasselijke GSC is het GSC dat op het moment van de bestelling op de website is gepubliceerd.

 

II. Definities

De volgende termen, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud in dit SGR worden gebruikt, hebben de volgende definitie:

  • Cliënt : een persoon van minstens 18 jaar oud die een overeenkomst aangaat metSlim36 om Producten te verkrijgen, voor zijn persoonlijke behoeften;
  • GSC : betekent deze algemene verkoopvoorwaarden;
  • Privacybeleid: betekent het vertrouwelijkheids- en beschermingsbeleid voor de Persoonlijke gegevens van de Cliënt geïmplementeerd doorSlim36 en toegankelijk door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/privacy/?language=nl , dat een integraal onderdeel is van dit SGR;
  • Bestelling: betekent de bestelling (en) van de Klant geplaatst bijSlim36 op de Website en volgens de hierin vastgestelde voorwaarden;
  • Persoonlijke gegevens: betekent de persoonlijke gegevens van de klant verzameld en verwerkt doorSlim36 in het kader van de Bestelling en onder de voorwaarden en voorwaarden zoals gedefinieerd in het Privacybeleid;
  • Intrekkingsformulier : betekent het formulier in Bijlage 2 hierin waarmee de Klant zijn Bestelling kan intrekken;

· Producten : de producten die doorSlim36 van de website;

· Website : betekent de website die is bewerkt doorSlim36 toegankelijk via het URL-adres http://www.slim36.com/en/?language=nl ;

  • Slim36 : zal betekenen VICMEDIA LTD, een vennootschap naar Engels recht, gevestigd te 126 Aldersgate Street, LONDON, United Kingdom, EC1A 4JQ, geregistreerd onder het nummer 11989160.
III. Presentatie van de producten

Slim36 stelt voor dat de Klant doorgaat met de aankoop van het Product (en) van zijn keuze dat op de Website wordt aangeboden.

Le Client kan voorafgaand aan zijn bestelling rechtstreeks van de website op de hoogte worden gebracht van de kenmerken van de producten die zij willen bestellen.

IV. Voorwaarden en bepalingen van de bestelling

 

A. Geografisch gebied

De bestellingen mogen alleen op het Europese grondgebied worden geleverd. De bestellingen die niet aan deze geografische beperkingen voldoen, worden mogelijk niet in aanmerking genomen.

 

B. Voorwaarden voor de geldigheid van de bestelling

De bestellingen die op de website worden geplaatst, mogen alleen worden gedaan voor persoonlijke doeleinden zoals aangegeven en erkend door de klant. In dit verband,Slim36 behoudt zich de mogelijkheid voor om het aantal geplaatste bestellingen te beperken, omdat een te groot aantal bestellingen op commercieel gebruik van deze producten zou wijzen.

Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die worden geplaatst via dezelfde creditcard of die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken.

De Klant verbindt zich ertoe de Producten niet door te verkopen en Slim36 behoudt zich het recht voor om de verkoop aan een klant die doorgaat met doorverkoop van producten te verbieden.

C. Bestelproces

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de klant de website bezoeken, doorgaan met de aankoop van de producten naar keuze, door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje", terwijl hij het aantal producten specificeert dat hij van plan is te kopen .

Vanaf de "Mand" -pagina van de Website voert de Klant zijn leverings- en factuuradres in en aanvaardt hij de voorwaarden van deze GSC door het juiste vakje aan te vinken en vervolgens de betaling van het bedrag van de Bestelling per bankkaart te voltooien.

De bestelling geplaatst door de klant wordt pas definitief vanaf de daadwerkelijke betaling van het bedrag van de bestelling door de klant.

D. Bevestiging van de bestelling door Slim36

Elke bestelling die door een klant op de website wordt gedaan, is onderworpen aan een onmiddellijke schriftelijke bevestiging door Slim36, verzonden per e-mail naar de klant.

Er wordt ook een e-mail naar de klant gestuurd om hen te informeren dat hun product (en) zijn verzonden.

V. Productbeschikbaarheid

Slim36 verbindt zich ertoe de Producten te leveren zolang de voorraad strekt.

In geval van onbeschikbaarheid van Producten wordt de Klant op de hoogte gebracht:

- hetzij bij het plaatsen van zijn bestelling op de website en de verkoop wordt beëindigd;

- of, achteraf , na betaling van de volledige prijs, per e-mail en zo snel mogelijk.Slim36 vergoedt de prijs van de niet-beschikbare producten op de bankrekening die is gebruikt voor de bestelling, binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving aan de klant.

VI. Prijs en betaling

 

De prijzen op de website worden vermeld in euro's of Britse ponden, afhankelijk van de locatie van de klant, inclusief alle belastingen.

Betaling vindt uitsluitend plaats met een bankkaart (Visa, MasterCard) op de website.

Betalingen via PayPal, American Express of andere alternatieve betaalmethoden worden niet geaccepteerd.

De betaling vindt plaats op de Website via een beveiligd bankplatform, dat wordt beheerd door een derde partij. In deze context,Slim36 heeft geen betalingsinformatie over de klant en is niet aansprakelijk in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmethoden.

VII. Levering
A. Bezorgmethoden

Elke Productlevering wordt geacht te zijn gedaan vanaf de beschikbaarheid van het pakket voor de Klant.

Zonder afbreuk te doen aan de termijn van de klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant het pakket bij aankomst controleren en eventuele reserves maken, of zelfs weigeren als het pakket waarschijnlijk is geopend of als het duidelijk is ziet er verslechterd uit. De reserves en klachten moeten binnen drie werkdagen na ontvangst van het Product per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de koerier worden verzonden. De Klant stuurt een kopie van deze aangetekende brief met ontvangstbevestiging naarSlim36.

B. Leveringsschema's

De levering van de Producten vindt plaats per post binnen het geschatte tijdschema dat op de Website wordt vermeld bij het plaatsen van de Bestelling.

Als de leverdatum met meer dan 30 dagen wordt overschreden, heeft de klant het recht om de bestelling van de producten te annuleren, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een ander duurzaam ondersteuningsmedium, indien, na een verzoek te hebben ingediend Slim36, volgens dezelfde voorwaarden, om het Product (en) binnen een redelijke termijn te leveren, Slim36 zijn verplichtingen ter zake niet is nagekomen.

De bestelling wordt als geannuleerd beschouwd op de datum van ontvangst vóór Slim36 van de brief of het schriftelijke document dat haar van deze annulering op de hoogte brengt, tenzij Slim36 aan zijn verplichtingen heeft voldaan vóór die datum.

In een dergelijke situatie Slim36 vergoedt de klant zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een periode van (14) dagen vanaf de ontvangst van de bovengenoemde formele kennisgeving, voor de prijs van de producten in de bestelling en de verzendkosten gefactureerd aan de cliënt.

C. Bezorgprijs

Het leveringsbedrag wordt aan de klant gefactureerd volgens het bedrag dat op het moment van de bestelling op de website staat vermeld.

VIII. Herroepingsrecht

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 16.d. en 16.e van de Europese richtlijn consumentenrechten 2011/83 / EU:

"De lidstaten voorzien niet in het in de artikelen 9 tot en met 15 vermelde herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten met betrekking tot:

(…)
 

(d) de levering van goederen die snel kunnen verslechteren of verlopen;


(e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die na levering niet zijn verzegeld ".

In dit geval kunnen de producten die op de website worden verkocht, voedingssupplementen zijn die snel kunnen verslechteren of verlopen.

In elk geval mogen dit soort producten niet worden uitgepakt en geretourneerd, omdat dit een aanzienlijk risico voor de consumentenhygiëne en de bescherming van de gezondheid inhoudt.

In het geval dat de Cliënt niettemin van plan zou zijn om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het type van de gekochte Producten dit mogelijk maakt, kan de Cliënt besluiten om zijn Bestelling in te trekken, zonder enige reden als rechtvaardiging en gedurende een periode van veertien (14 ) volle dagen vanaf de ontvangst van het Product.

De klant die van plan is gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, moet dit melden Slim36 uiterlijk binnen een periode van veertien (14) zoals hierboven vermeld, door verzending Slim36 het naar behoren ingevulde herroepingsformulier, per e-mail of per post.

In het geval dat de Klant verschillende Producten in afzonderlijke pakketten ontvangt, onder een enkele Bestelling, begint deze wachttijd vanaf de ontvangst door de Klant van het laatste Product dat op de Bestelling wordt vermeld.

Zo snel mogelijk vanaf de ontvangst van het herroepingsformulier door de Klant, waardoor zijn voornemen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, concreet wordt, Slim36 bevestigt de ontvangst per e-mail aan de klant.

De Klant, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de kennisgeving van zijn beslissing om zich terug te trekken Slim36, retourneert de betreffende producten aan Slim36 naar het postadres vermeld op het herroepingsformulier en volgens de voorwaarden vermeld op genoemd herroepingsformulier en in de bijgevoegde informatiebrief.

De kosten met betrekking tot het retourneren van het (de) herroepbare product (en) worden exclusief gedragen door de klant.

De uitoefening van het herroepingsrecht moet afhankelijk worden gesteld van de goede trouw van de klant, die zich er in het bijzonder toe verbindt ervoor te zorgen dat de producten in de juiste staat (niet bedorven, beschadigd, aangetast, onverpakt) worden geretourneerd verpakking, vergezeld van alle accessoires en documentatie, die met name impliceert dat de producten niet zijn blootgesteld aan oneigenlijk gebruik voorafgaand aan de retourzending.

De geretourneerde producten moeten ook vergezeld gaan van de bestellingsfactuur om in te schakelen Slim36 om de bestelling en de relevante klant te identificeren.

De klant is aansprakelijk als het product beschadigd wordt geretourneerd Slim36 of in een staat waardoor het niet kan worden doorverkocht of in een afgeschreven staat als gevolg van onjuiste behandeling, verder dan noodzakelijk om het producttype en / of de kenmerken te identificeren.

In geval van ontvangst door Slim36 van Product (en), behoudens de intrekking, die niet inschakelen Slim36 om de terugbetaling uit te voeren, stelt deze de Klant per e-mail op de hoogte en retourneert het betreffende Product (en).

Bij uitoefening van het herroepingsrecht onder de hierin gedefinieerde voorwaarden, Slim36 vergoedt de klant de prijs van het product / de producten waarop de intrekking betrekking heeft, inclusief de verzendkosten.

De terugbetaling aan de klant voor het herroepingsrecht wordt gedaan met hetzelfde betaalmiddel als dat de klant heeft gebruikt om het product of de producten te kopen, dat wil zeggen als een overschrijving naar hun bankrekening die overeenkomt met de bankkaart die ze hebben gebruikt om de betaling, die de Klant zonder voorbehoud accepteert, uiterlijk binnen een periode van veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende Product (en) door Slim36.

IX. Wettelijke en contractuele garanties

Slim36 is verplicht om te zorgen voor de conformiteit van de producten en hun bescherming tegen latente gebreken onder de voorwaarden van de Europese productaansprakelijkheidsrichtlijn 85/374 / EEG en de richtlijn consumentenverkoop en garanties 1999/44 / EEG.

Wanneer zij actie ondernemen voor een wettelijk nalevingsgebrek:

- profiteren van een periode van (2) jaar vanaf de uitgifte van het Product om actie te ondernemen,

- kan beslissen tussen reparatie of vervanging van het product, afhankelijk van de kosten die door de richtlijn worden voorgeschreven,

- is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het nalevingsdefect van het goed gedurende de twee (2) jaar na de afgifte van het Product.

De wettelijke nalevingsgarantie is onafhankelijk van commerciële garantie.

De Klant kan ook besluiten om de latente defectgarantie voor het Product in de zin van zijn nationale wetgeving toe te passen, en in een dergelijke situatie kunnen ze beslissen om de verkoop te beëindigen of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de staat waar ze wonen.

X. Persoonlijke gegevens

 

De persoonlijke gegevens van de klant worden verwerkt in overeenstemming met Slim36Privacybeleid, toegankelijk door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/privacy/?language=nl

XI. Bijstand - Klacht

Voor alle informatie, ondervraging, klachten van technische aard of met betrekking tot de Producten, of een Bestelling, wordt de Klant verzocht zijn verzoek naar het volgende e-mailadres te sturen: contact@slim36.com

Hij kan ook contact opnemen Slim36Klantenservice op het volgende nummer [•] (gratis nummer) op de volgende dagen en tijden: van maandag tot vrijdag, van 9:30 tot 18:30 en zaterdag van 9:30 tot 13:30 (GMT + 1), behalve op feestdagen.

XII. Diverse bepalingen

 

A. Correspondentie - Pr oof

Tenzij hierin anders vermeld, is de correspondentie uitgewisseld tussen Slim36 en de klant wordt hoofdzakelijk per e-mail gemaakt.

De Klant erkent en aanvaardt dat de informatie verstrekt door Slim36 per e-mail prevaleert.

De elementen zoals het tijdstip van ontvangst of uitgifte, en de kwaliteit van de ontvangen gegevens prevaleren bij voorrang zoals vermeld op de bovengenoemde ondersteuningen of zoals geverifieerd door Slim36elektronische procedures, tenzij de Klant schriftelijk het tegendeel bewijst.

De informatie die op de website wordt geplaatst, wordt als origineel beschouwd, op dezelfde manier als een handgeschreven en ondertekende papieren versie.

 

B. Integriteit van het SGR

 

Het SGR drukt de integraliteit van uit Slim36's en de verplichtingen van de Klant met betrekking tot het doel daarvan. Als een van de partijen nalaat de niet-naleving door een andere partij van een van de hierin genoemde verplichtingen te doen gelden, wordt dit niet geïnterpreteerd als een daaropvolgende verklaring van afstand voor een dergelijke verplichting.

C. Gedeeltelijke invaliditeit

 

In het geval dat een of meerdere bepalingen hiervan als nietig, nietig of als zodanig moeten worden beschouwd in overeenstemming met een wet, voorschrift na een definitieve rechterlijke beslissing met res judicata , blijven de andere bepalingen volledig van toepassing, tenzij de ongeldige bepaling ( s) waren inhoudelijk en dienovereenkomstig zou hun verwijdering het contractuele evenwicht in gevaar brengen.

D. titels

 

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels van de clausules en een van de clausules, worden de titels niet-bestaand verklaard.

XIII. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze GSC is Engels recht van toepassing.

In het geval van een geschil dat zich voordoet in verband hiermee, de interpretatie en de gevolgen daarvan of met enige daden, hetzij als aanvulling of ter rectificatie, neemt de Klant contact op met Slim36als een poging om tot een minnelijke oplossing te komen. Elke klacht ingediend bijSlim36 moet schriftelijk worden gedaan.

Als er geen minnelijke overeenkomst wordt bereikt, kan de klant als volgt beslissen:

1) Een beroep doen op een minnelijke bemiddelingsoplossing binnen een maximale periode van één (1) jaar vanaf hun schriftelijke klacht ingediend door de Klant met Slim36hetzij door te verwijzen naar (i) naar een bemiddelaar naar keuze, (ii) of door gebruik te maken van een online geschillenbeslechtingssysteem dat toegankelijk is op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index .cfm? event = main.home.chooseLanguage , waarbij wordt gespecificeerd dat het voorgestelde bemiddelingsproces geen voorwaarde is voor de cliënt om de zaak voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

2) Hun vordering voorleggen aan de bevoegde Engelse rechtbanken.

 

Bijlage 1: Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

 

I. Herroepingsrecht


U hebt het recht om u binnen een periode van veertien dagen zonder reden terug te trekken uit dit SGR.

Het herroepingsrecht vervalt veertien dagen na de datum van sluiting van de overeenkomst.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellenVICMEDIA LTD, 126 Aldersgate Street, LONDON, United Kingdom, EC1A 4JQvan uw beslissing om u terug te trekken uit deze overeenkomst via een vaste verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het sjabloonformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het sjabloonformulier of een andere definitieve verklaring invullen en op onze website plaatsen http://www.slim36.com/en/shop/contact/?language=nl . Als u deze optie selecteert, sturen we u een ontvangstbewijs van de opname op een duurzaam ondersteuningsmedium (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn te respecteren, moet u ervoor zorgen dat u uw beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen vóór het verstrijken van de vereiste periode meedeelt.

II. Gevolgen van de intrekking


Als u besluit zich terug te trekken uit deze overeenkomst, vergoeden wij u alle betalingen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten als u een andere bezorgmethode hebt gekozen dan die van onze standaard bezorgservice), onmiddellijk en, in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om u terug te trekken uit deze overeenkomst. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u een uitdrukkelijk verzoek indient om een ​​andere betaalmethode te gebruiken; u maakt in elk geval geen kosten voor deze vergoeding.

U dient het Product naar behoren te retourneren, en in elk geval binnen veertien dagen nadat u uw beslissing tot intrekking hiervan heeft meegedeeld. Deze periode wordt geacht te zijn gerespecteerd als u het Product binnen de periode van veertien dagen retourneert.

U neemt de directe kosten voor het retourneren van het product op zich.


Uw aansprakelijkheid zal alleen ontstaan ​​met betrekking tot de waardevermindering van het Product als gevolg van onjuiste behandeling, verder dan nodig om het Producttype en de kenmerken te identificeren en voor de goede werking van dit Product.


 

 

 

 

Bijlage 2: Intrekkingsformulier

(Vul dit formulier alleen in en verstuur het als u zich wilt terugtrekken uit een productaankoop.)

Ter attentie vanVICMEDIA LTD, VK, contact@slim36.com:

Ik / wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn / onze (*) intrekking van de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van goederen (*) / voor de onderstaande diensten (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*) :

Naam

consument (en): Adres

consument (en): Handtekening consument (en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.